Styrelse
Ordförande: Annika Gustafsson tfn. 070-355 80 23
epost: annika@fromhedensmusikforening.com

Sekreterare: Åsa Persson tfn. 076-777 76 28
epost: asa@fromhedensmusikforening.com

Kassör: Åke Eriksson tfn. 070-327 58 47
epost ake@fromhedensmusikforening.com

Ledamot: Alve Pettersson tfn. 070-398 11 04
epost: info@fromhedensmusikforening.com

Ledamot: Lena Pettersson tfn. 070-398 11 04
epost: info@fromhedensmusikforening.com

Revisor: Mikael Johansson
epost: mikael.johansson@norsjonet.se


Bankkontakter

Organisationsnummer 802520-5777
Plusgironummer 183 78 19-0

Bankgironummer 5575-2455
Bankkontonummer 9960 2618378190


Föreningsstadgar
§ 1. Föreningens namn 
Fromhedens Musikförening  -  här nedan kallad Föreningen. Org.nr 802520-5777

§ 2. Föreningen är en ideell förening
Föreningen står självständig gentemot staten, kommunen, religiösa, politiska och privata intressen.

§ 3. Syfte och målsättning
Föreningen vill främja musiklivet i och omkring Norsjö. Samla och stötta alla musikintresserade. Arrangera och stödja aktiviteter som syftar till att öka intresset för dragspels- och andra klassiska naturinstrument, elektroniska instrument får givetvis förekomma.

§ 4. Medlemskap
Föreningen är öppen. Medlem är den som köpt medlemskort (betalat medlemsavgift).
Medlem har rösträtt på medlems- och årsmöte.

§ 5. Möten 
Medlemsmöte och årsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg via vår hemsida:  www.fromhedensmusikforening.com  och i förkommande fall via SMS. Årsmöte skall behandla följande: verksamhetsberättelse och årsbokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse, val av ny styrelse och revisor samt fastställande av medlemsavgift.  Mandattid och medlemsavgift bestäms på årsmötet. Årsmöte skall hållas senast 30 april året efter verksamhetsåret.

§ 6. Styrelse 
Styrelsen beslutar över löpande frågor, är underställd medlems- och årsmöte. 2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Styrelsemöte ska hållas minst fyra gånger per år varav ett är i samband med årsmötet, det så kallade konstituerande styrelsemötet. Styrelsemötena är öppna. Styrelsen ska bestå av ordförande, sekreterare och kassör samt 2 ledamöter och väljs i samband med årsmötet.
Dessutom väljs 1 revisor samt 1 valberedare i samband med årsmötet. Mandattid 1 år.
Styrelsen kan bilda kommittéer för specifika ändamål med personer utanför styrelsen.

§ 7. Verksamhetsår 
Föreningens verksamhetsår löper från första mars till sista februari.

§ 8. Uteslutning
Medlem som klart bryter mot Föreningens stadgar eller målsättning, kan uteslutas av styrelsen.
Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte/styrelsemöte eller årsmöte, där den uteslutne har rösträtt i frågan.

§ 9. Omröstning 
Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid års- och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening, utom i personval, där lotten avgör.

§ 10. Stadgeändring
För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlems/styrelsemöten, varav ett årsmöte.

§ 11. Upplösning 
Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlems/styrelsemöten, varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det sista mötet beslutar om fördelning av medel.
Stadgarna antagna vid årsmöte 26 Mars 2020 och föreningsmöte samma dag


Årsmötet 2022

Föredragningslista Verksamhetsberättelse Ekonomi 2021 Arbetsplan och ekonomi 2022 
Revisionsberättelse 2021
Årsmötesprotokoll   Extra årsmötesprotokoll

Vi är medlemmar i Spelmansförbundet i Västerbotten

Västerbottens Spelmansförbund (vasterbottensspelmansforbund.se)i